-
++kasetloongkim.com++ - Content
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ

เมนูหลัก

» หน้าแรก
» เว็บบอร์ด
» ผู้ดูแล
» ไม้ผล
» พืชสวนครัว
» พืชไร่
» ไม้ดอก-ไม้ประดับ
» นาข้าว
» อินทรีย์ชีวภาพ
» ฮอร์โมน
» จุลินทรีย์
» ปุ๋ยเคมี
» สารสมุนไพร
» ระบบน้ำ
» ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
» ไร่กล้อมแกล้ม
» โฆษณา ฟรี !
» โดย KIM ZA GASS
» สมรภูมิเลือด
» ชมรม

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 78 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

สถิติผู้เข้าเว็บ

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter ครั้ง
เริ่มแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

product13

product9

product10

product11

product12

นาข้าว

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดีที่เหมาะสมกับชุมชน 


เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี หมายถึง เมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นพันธุ์บริสุทธิ์ที่ไม่มีพันธุ์อื่นปะปน ได้มาจากต้นข้าวที่ไม่เป็นโรคหรือถูกแมลงทำลาย ไม่มีเมล็ดข้าววัชพืช (ข้าวดีด) และ เมล็ดวัชพืช หรือสิ่งเจือปน รวมทั้งมีอัตราการงอกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 การใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเป็นสิ่งจำ เป็นอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกร เพราะทำให้ต้นข้าวที่ปลูกมีความสูง วันออกดอก และวันเก็บเกี่ยว ใกล้เคียงกัน สีและขนาดเมล็ดสม่ำเสมอ เมล็ดข้าวมีคุณภาพดีและขายได้ราคา

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 66 ล้านไร่ มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ถึง 1 ล้านตัน ต่อปีแต่ความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดียังไม่เพียงพอกับความต้องการ การปลูก ข้าวโดยทั่วไป เกษตรกรใช้เมล็ดข้าวที่เก็บเกี่ยวจากแปลงนาของตนเองเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับ ปลูกในปีต่อไป การใช้ในลักษณะนี้ติดต่อกันหลายปี อาจทำให้เกิดการปนของเมล็ดพันธุ์ ส่งผลให้ ผลผลิตข้าวขาดคุณภาพ เกษตรกร จึงควรเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์อย่างน้อยทุก ๆ 3 ฤดู ดังนั้นจึงจำเป็น ต้องส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไว้ใช้เองและ/หรือจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) โดยหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ ประโยชน์ยีนข้าว ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และ กรมวิชาการ เกษตร ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีโดยให้เกษตรกรมี ส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกร ต. บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรีโดยใช้ข้าวหอมสายพันธุ์แก้วเกษตร ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมสุพรรณบุรี โดยใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐานร่วมกับการใช้ เครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะต้าน ทานโรคไหม้ และคุณภาพหุงต้ม ข้าวพันธุ์แก้วเกษตร เป็นพันธุ์ข้าวหอมที่มีคุณลักษณะต้านทาน โรคไหม้ มีคุณภาพหุงต้มที่ดี มีเมล็ดยาว ใสมาก ทรงต้นเตี้ยแตกกอดี อายุปานกลาง และให้ผล ผลิตได้ดีทั้งในสภาพนาดำและนาหว่านน้ำตมในภาคกลางแปลงปลูกข้าวของเกษตรกรมักมีพันธุ์ ข้าวอื่นปน แปลงข้าวหอมพันธุ์ แก้วเกษตรของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี โครงการ ฯ ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูก การดูแลรักษาแปลง การตรวจและกำจัด พันธุ์ปนรวม ทั้งการตรวจคัดพันธุ์บริสุทธิ์เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูต่อไป ให้กับกลุ่มเกษตร จำนวน 10 ครอบครัวพื้นที่ 17 ไร่ ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในปี 2549/2550 จำนวน13,000 กิโลกรัม ( ผลผลิตเฉลี่ย 770กิโลกรัมต่อไร่) ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี มีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพียงพอกับความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ในฤดูปลูกถัดไป และทำให้กลุ่มเกษตรกรที่สนใจรวมกลุ่มกันผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีสำหรับชุมชน นอกจากนั้น ยังเป็นการเผยแพร่เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี “พันธุ์แก้วเกษตร” ที่พัฒนาโดยหน่วย ปฏิบัติการค้นหา และใช้ประโยชน์ยีนข้าว ไบโอเทค ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจความสำ เร็จของโครงการดังกล่าวมีผล ต่อเศรษฐกิจของชุมชน ช่วยให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายพึ่งพาตัวเอง ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีใช้ใน ชุมชน และพัฒนาไปสู่ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ระดับชุมชน ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายเมล็ด พันธุ์ และที่สำคัญคือเกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ดีราคาถูกไว้ใช้เอง ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น
 


ผลงานเด่นไบโอเทค :
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6700 โทรสาร 0 2564 6701-5

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ++kasetloongkim.com++ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-05-10 (2261 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©