-
++kasetloongkim.com++ - Content
หน้าแรก สมัครสมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ

เมนูหลัก

» หน้าแรก
» เว็บบอร์ด
» ผู้ดูแล
» ไม้ผล
» พืชสวนครัว
» พืชไร่
» ไม้ดอก-ไม้ประดับ
» นาข้าว
» อินทรีย์ชีวภาพ
» ฮอร์โมน
» จุลินทรีย์
» ปุ๋ยเคมี
» สารสมุนไพร
» ระบบน้ำ
» ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
» ไร่กล้อมแกล้ม
» โฆษณา ฟรี !
» โดย KIM ZA GASS
» สมรภูมิเลือด
» ชมรม

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 353 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

สถิติผู้เข้าเว็บ

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter ครั้ง
เริ่มแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

product13

product9

product10

product11

product12

อินทรีย์ชีวภาพ

กำลังปรับปรุงครับ

มาตรฐานสินค้าประเภทปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
ที่รับรองโดยกรมพัฒนาที่ดิน
     สินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นองค์ประกอบการผลิตในระดับไร่นา เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน ป้องกันโรค โดยกรมพัฒนาที่ดิน
ได้กำหนดมาตรฐานสินค้าดังกล่าวเพื่อการออกใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองสินค้าตามระเบียบกรมพัฒนาที่ดินในการรับรองมาตรฐานสินค้าฉบับนี้ จำนวน 11 ชนิด มีรายละเอียดดังนี้
     2.1 สารเร่งประเภทจุลินทรีย์สำหรับทำปุ๋ยหมัก เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสามารถสูงในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยหมัก มาตรฐานที่กำหนด คือ
1) ปริมาณแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลส ไม่ต่ำกว่า 1.0x105 เซลล์ต่อกรัม ที่อุณหภูมิ ประมาณ 30 และ 45 องศาเซลเซียส
          2) ปริมาณราย่อยสลายเซลลูโลส ไม่ต่ำกว่า 1.0x105 เซลล์ต่อกรัม ที่อุณหภูมิ ประมาณ 30 และ 45 องศาเซลเซียส
          3) ปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายเซลลูโลสทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า 1.0x1010 เซลล์ต่อการผลิตปุ๋ยหมัก 1 ตัน
          4) ปริมาณความชื้นของผลิตภัณฑ์สารเร่ง ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์
          5) ทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์จากฟางข้าวเป็นเวลา 30 วัน ประเมินได้จากค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน ไม่เกิน 20:1
          6) ปราศจากสารพิษและธาตุโลหะหนัก
               • Arsenic (As) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
               • Cadmium (Cd) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
               • Chromium (Cr) ไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
               • Copper (Cu) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
               • Lead (Pb) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
               • Mercury (Hg) ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
          7) ปลอดภัยจากจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุโรคมนุษย์ สัตว์ และพืช2.2 สารเร่งประเภทจุลินทรีย์สำหรับทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ในรูปของเหลวเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ มาตรฐานที่กำหนด คือ


  1) ปริมาณยีสต์ไม่ต่ำกว่า 1.0x107 เซลล์ต่อกรัม
          2) ปริมาณแบคทีเรียผลิตกรดอินทรีย์ไม่ต่ำกว่า 1.0x107 เซลล์ต่อกรัม
          3) ปริมาณแบคทีเรียย่อยสลายโปรตีนไม่ต่ำกว่า 1.0x107 เซลล์ต่อกรัม
          4) ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 1.0x1010 เซลล์ ต่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 50 ลิตร
          5) ปริมาณความชื้นผลิตภัณฑ์สารเร่ง ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
          6) ปราศจากสารพิษและธาตุโลหะหนัก
               • Arsenic (As) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
               • Cadmium (Cd) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
               • Chromium (Cr) ไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
               • Copper (Cu) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
               • Lead (Pb) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
               • Mercury (Hg) ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
          7) ปลอดภัยจากจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุโรคมนุษย์ สัตว์ และพืช

2.3 สารเร่งประเภทจุลินทรีย์สำหรับผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช สารเร่งประเภทจุลินทรีย์สำหรับผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช เป็นเชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma sp.)
มีความสามารถควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเน่าได้ดี มาตรฐานที่กำหนด คือ


 1) ปริมาณ Trichoderma sp. ทั้งหมด 1.0 x1010 เซลล์ ต่อการขยายเชื้อในปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัม
          2) ปริมาณความชื้นของผลิตภัณฑ์สารเร่ง ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
          3) ปราศจากสารพิษและธาตุโลหะหนัก
               • Arsenic (As) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
               • Cadmium (Cd) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
               • Chromium (Cr) ไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
               • Copper (Cu) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
               • Lead (Pb) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
               • Mercury (Hg) ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
          4) ปลอดภัยจากจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุโรคมนุษย์ สัตว์ และพืช


2.4 ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์หลายชนิดในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ และได้สารอินทรียวัตถุที่มีความคงทน ไม่มีกลิ่น มีสีน้ำตาลปนดำ มาตรฐานที่กำหนด คือ


1) ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ระหว่าง 25-50 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
          2) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) ไม่เกิน 20:1
          3) ค่าการนำไฟฟ้าไม่เกิน 3.5 เดซิซีเมนต่อเมตร
          4) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 5.5-8.5
          5) ปริมาณธาตุอาหารหลัก
               • ไนโตรเจน ไม่ต่ำกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
               • ฟอสฟอรัส ไม่ต่ำกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
               • โพแทสเซียม ไม่ต่ำกว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
          6) ปริมาณความชื้นของปุ๋ยหมักไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
          7) การผ่านตะแกรงร่อนขนาด 12.5x12.5 มิลลิเมตร ได้หมด
          8) ปริมาณหิน กรวด ทราย เศษพลาสติก หรืออื่นๆไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
          9) ไม่มีวัสดุเศษแก้ว วัสดุคมและโลหะอื่นๆ
          10) ปลอดภัยจากสารพิษและธาตุโลหะหนัก
               • Arsenic (As) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
               • Cadmium (Cd) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
               • Chromium (Cr) ไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
               • Copper (Cu) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
               • Lead (Pb) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
               • Mercury (Hg) ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
          11) ปลอดภัยจากจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุโรคมนุษย์ สัตว์ และพืช
          12) ต้องผ่านการตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งจะทำการทดสอบโดยปลูกข้าวโพดหวานในดินทรายที่ไม่ใส่ปุ๋ยเป็นเวลา 15 วัน แล้วดูการเจริญเติบโตเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดที่ปลูกโดยใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 6 ตันต่อไร่ และที่ใส่ปุ๋ยหมักในอัตราส่วน 1:1 (น้ำหนักดิน : ปุ๋ยหมักที่ความชื้นประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งปลูกเป็นระยะเวลา 15 วัน เท่ากัน2.5 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลวที่ประกอบด้วยกรดอินทรีย์ และฮอร์โมนหรือสารเสริมการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิด โดยได้จากกระบวนการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ในรูปของเหลว มาตรฐานที่กำหนด คือ1) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ไม่เกิน 4.0
          2) ค่าการนำไฟฟ้าไม่เกิน 20 เดซิซีเมนต่อเมตร
          3) ปริมาณฮอร์โมน
              • ออกซิน ไม่ต่ำกว่า 0.10 มิลลิกรัมต่อลิตร
              • จิบเบอร์เรลลิน ไม่ต่ำกว่า 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
              • ไซโตไคนิน ไม่ต่ำกว่า 1.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
          4) ปริมาณสารสกัดอินทรีย์ ไม่ต่ำกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
          5) ปลอดภัยจากสารพิษและธาตุโลหะหนัก
               • Arsenic (As) ไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร
               • Cadmium (Cd) ไม่เกิน 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร
               • Chromium (Cr) ไม่เกิน 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร
               • Copper (Cu) ไม่เกิน 1.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
               • Lead (Pb) ไม่เกิน 0.20 มิลลิกรัมต่อลิตร
               • Mercury (Hg) ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร
               • Zine (Zn) ไม่เกิน 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
          6) ผลวิเคราะห์จุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุโรคมนุษย์ สัตว์ และพืช


.6 ยิปซัม (gypsum) เป็นสารปรับปรุงบำรุงดินชนิดหนึ่ง องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมซัลเฟต ทางการเกษตรใช้ในการปรับปรุงดินเค็ม เพื่อแก้ไขปัญหาความเค็มของดิน และปรับปรุงดินกรด เพื่อลดความเป็นพิษของอะลูมินัมในดินกรด มาตรฐานที่กำหนด คือ

 1) เป็นยิปซัมที่เกิดจากธรรมชาติ (ระบุแหล่ง)
          2) มีแคลเซียมซัลเฟต (CaSO4.2H2O) ไม่ต่ำกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
          3) มีค่าความชื้นไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
          4) ขนาดอนุภาคมีค่าความละเอียดสามารถร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2.38 มิลลิเมตร ไม่ต่ำกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก และในจำนวนนี้ต้องผ่านตะแกรงร่อนขนาด 0.25 มิลลิเมตร ไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
          5) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ไม่ต่ำกว่า 7.0 (1:1 ในน้ำ)
          6) มีโลหะหนัก และสารกัมมันตภาพรังสี ในปริมาณต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดว่าเป็นพิษ
              6.1) Arsenic (As) ไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
              6.2) Cadmium (Cd) ไม่เกิน 6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
              6.3) Cromium (Cr) ไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
              6.4) Copper (Cu) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
              6.5) Lead (Pb) ไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
              6.6) Zinc (Zn) ไม่เกิน 600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
          7) สำหรับยิปซัมที่ไม่ใช่มาจากแหล่งธรรมชาติต้องผ่านการตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืชและมีปริมาณโลหะหนักในพืชต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดว่าเป็นพิษ
             7.1) Arsenic (As) ไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
             7.2) Cadmium (Cd) ไม่เกิน 6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
             7.3) Cromium (Cr) ไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
             7.4) Copper (Cu) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
             7.5) Lead (Pb) ไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
             7.6) Zinc (Zn) ไม่เกิน 600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม


2.7 ปูนมาร์ล (marl) หรือดินมาร์ล เป็นสารปรับปรุงบำรุงดินชนิดหนึ่ง องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) และดินเหนียว (clay) ในอัตราส่วน 35:65 หรือ 65:35 มีสีขาว หรือขาวขุ่นปนน้ำตาล ใช้ปรับปรุงดินเปรี้ยวเพื่อแก้ความเป็นกรดของดิน มาตรฐานที่กำหนด คือ


 1) มีค่าความสามารถในการทำให้เป็นกลาง (CCE) ไม่ต่ำกว่า 80 มีค่า CaO (Calcium Oxide) ไม่ต่ำกว่า 40 เปอร์เซ็นต์
          2) ขนาดอนุภาค มีค่าความละเอียดคละกันสามารถร่อนผ่านตระแกรงขนาด 2.38 มิลลิเมตร ไม่ต่ำกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก และในจำนวนนั้นต้องผ่านตระแกรงร่อนขนาด 0.177 มิลลิเมตร ในช่วง 30 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
          3) มีความชื้นไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
          4) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ไม่ต่ำกว่า 8.0 (1 : 1 ในน้ำ)
     2.8 หินปูนบด หรือหินปูนฝุ่น (limestone) เป็นสารปรับปรุงบำรุงดินชนิดหนึ่ง ได้จากหินชั้นหรือหินตะกอนที่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เป็นส่วนใหญ่ ใช้ในการปรับปรุงดินเปรี้ยว หินปูนบดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงควรมีสีเทา เทานวล เทาขาว และขาวนวล มาตรฐานที่กำหนด คือ

 1) มีค่าความสามารถในการทำให้เป็นกลาง (CCE) ไม่ต่ำกว่า 85 มี CaO (Calcium Oxide) ไม่ต่ำกว่า 40 เปอร์เซ็นต์
          2) ขนาดอนุภาค มีความละเอียดคละกันสามารถผ่านตระแกรงร่อนขนาด
2.0 มิลลิเมตร ไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก และในจำนวนนั้นต้องผ่านตระแกรงร่อนขนาด 0.177 มิลลิเมตร ไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
          3) มีความชื้นไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
          4) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ไม่ต่ำกว่า 8.0 (1:1 ในน้ำ)
     2.9 โดโลไมท์ (dolomite) เป็นสารปรับปรุงบำรงุดินชนิดหนึ่ง ได้จากแร่ที่เกิดจากตะกอนของแคลเซียมและแมกนีเซียมทับถมกัน [CaMg(CO3)2] มีสีต่าง ๆ กัน เช่น เทา ชมพู ขาว มีส่วนประกอบทางเคมีเป็น CaCO3 และ MgCO3 ใช้ปรับปรุงดินเปรี้ยวเพื่อแก้ความเป็นกรดของดินและยังให้ธาตุอาหารแคลเซียมและแมกนีเซียมแก่พืชอีกด้วย มาตรฐานที่กำหนด คือ
          1) มีค่าความสามารถในการทำให้เป็นกลาง (CCE) ไม่ต่ำกว่า 90 มีค่า CaO (Calcium Oxide) ไม่ต่ำกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ และมีค่า MgO (Magnesium Oxide) ไม่ต่ำกว่า 15 เปอร์เซ็นต์
          2) ขนาดอนุภาค มีความละเอียดสามารถผ่านตระแกรงร่อนขนาด 0.177 มิลลิเมตร ทั้งหมด และต้องผ่านตระแกรงร่อนขนาด 0.149 มิลลิเมตร ไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
          3) มีความชื้นไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
          4) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ไม่ต่ำกว่า 8.0 (1 : 1 ในน้ำ)
    2.10 ปูนขาว (Calcium hydroxide Ca(OH)2) เป็นสารปรับปรุงบำรุงดินชนิดหนึ่ง เกิดจากการใช้ปูนที่เกิดในรูปของออกไซด์ ซึ่งเป็นปูนเผามาให้ได้รับความชื้น โดยกองไว้ให้ดูดความชื้นในอากาศ หรือพรมน้ำให้ชุ่ม ทำให้ก้อนแข็งนั้นยุ่ยแตกออกเป็นผงโดยไม่ต้องบด ปูนนี้จะกัดผิวหนังเมื่อชื้น เช่นเดียวกับปูนเผา มาตรฐานที่กำหนด คือ

 1) มีค่าความสามารถในการทำให้เป็นกลาง (CCE) ไม่ต่ำกว่า 100 มี CaO (Calcium Oxide) ไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
          2) ขนาดอนุภาค มีความละเอียดสามารถผ่านตระแกรงร่อนขนาด 0.177 มิลลิเมตร ทั้งหมด และต้องผ่านตระแกรงร่อนขนาด 0.149 มิลลิเมตร ไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
          3) มีความชื้นไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
          4) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ไม่ต่ำกว่า 10.0 (1:1 ในน้ำ)


2.11 สารสกัดอินทรีย์ (Organic Substance)
เป็นสารปรับปรุงบำรุงดินชนิดหนึ่ง ซึ่งสกัดได้จากสารอินทรีย์ธรรมชาติต่างๆ หรือดิน โดยใช้ด่าง ประกอบด้วยอินทรียวัตถุในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ช่วยในการปรับปรุงสภาพดินให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช มาตรฐานที่กำหนด คือ

1) เป็นสารอินทรีย์เหลว มีสีดำ ไม่ละลายในกรดเจือจาง ประกอบด้วยฮิวมิก แอซิด (Humic acids) หรือฟูลวิก แอซิด (Fulvic acids) เป็นส่วนสำคัญ
          2) มีความเข้มข้นของกรดฮิวมิก ไม่น้อยกว่า 6 เปอร์เซ็นต์
          3) มีปริมาณธาตุอาหารพืชหรือสารอื่นแตกต่างจากปริมาณที่ระบุหรือแจ้ง ได้ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์
          4) ปลอดภัยจากสารพิษและโลหะหนัก
             • Arsenic (As) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร
             • Cadmium (Cd) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร
             • Chromium (Cr) ไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อลิตร
             • Copper (Cu) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
             • Lead (Pb) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
             • Mercury (Hg) ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อลิตร
          5) เป็นของเหลวที่ไม่ตกตะกอน
          6) มีหนังสือรับรองคุณภาพเป็นทางการจากหน่วยงานราชการหรือองค์กรที่ราชการรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ


www.ldd.go.th/link_q/standard/4.htm -
สงวนลิขสิทธิ์โดย © ++kasetloongkim.com++ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-05-10 (2407 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©